Faillissement en overname van activa na faillissement

Soms wordt een failliet verklaarde onderneming volledig of gedeeltelijk overgenomen. De overgenomen werknemers genieten bepaalde rechten. Om van deze bescherming te genieten, moet de overname van activa gebeuren binnen de 2 maanden na het vonnis van het faillissement. Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden indien bij het verstrijken van deze termijn:

  • de curator aan het Sluitingsfonds schriftelijk bevestigt dat er nog lopende onderhandelingen zijn met een kandidaat-overnemer, of
  • de curator nagelaten heeft bepaalde inlichtingen betreffende de kandidaat-overnemer mee te delen aan het Sluitingsfonds;

Deze bijkomende termijn kan nog verlengd worden met twee maanden indien de curator bij het verstrijken deze tweede termijn aan het Sluitingsfonds schriftelijk bevestigt dat er nog lopende onderhandelingen zijn met een kandidaat-overnemer.

De volgende werknemers genieten bescherming:

  • zij die op de datum van het faillissement nog verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst of leerovereenkomst,
  • zij die ontslagen worden tijdens de maand voor de datum van faillissement, als zij recht hebben op een verbrekingsvergoeding en als deze vergoeding op die datum nog niet of niet volledig is uitbetaald.

Bovendien moeten deze werknemers weer in dienst worden genomen op het ogenblik van de overname van activa of binnen een termijn van 4 maanden.

De overnemer kiest welke werknemers hij wenst over te nemen. De werknemer kan vrij kiezen of hij al dan niet in dienst treedt van de nieuwe werkgever.

Daarnaast betaalt het Sluitingsfonds in dit geval onder bepaalde voorwaarden een vergoeding aan de werknemers: de overbruggingsvergoeding. Zij vergoedt hun inkomensverlies tussen de datum van ontslag en die van indiensttreding bij de overnemer.

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Arbeidsrecht en juridische studiën
Telefoonnummer: 02.233.41.11
E-mail: ajs@werk.belgie.be
Bevoegdheden: arbeidsovereenkomsten, organisatie van de arbeid en arbeidsduur, informatie en raadpleging van de werknemers, overgang van ondernemingen