Sluiting van onderneming

We spreken van een sluiting van onderneming als twee omstandigheden samenvallen:

  • de hoofdactiviteit van de onderneming (of van een van haar afdelingen) wordt definitief stopgezet (vrijwillige stopzetting of stopzetting als gevolg van een faillissement);
  • het aantal tewerkgestelde werknemers wordt verminderd met méér dan 75%. Het referentiecijfer hiervoor is het gemiddeld aantal werknemers tijdens de vier kwartalen vóór het kwartaal waarin de hoofdactiviteit definitief wordt stopgezet.

Een verplaatsing van de exploitatiezetel, een fusie, een verkoop of herstructurering van de onderneming kunnen ook worden gelijkgesteld met een sluiting van onderneming.

Specifieke verplichtingen voor werkgevers bij sluiting van onderneming

Bij een sluiting van onderneming moet de werkgever:

  • vooraf bepaalde inlichtingen verstrekken aan de betrokken werknemers en hun vertegenwoordigers, en aan de betrokken overheden en organismen; en
  • een bijzondere ontslagvergoeding (de ‘sluitingsvergoeding’) uitbetalen aan de betrokken werknemers.

Merk op: aan een sluiting van onderneming is vaak een collectief ontslag gekoppeld. In dat geval moet de werkgever ook daarvoor bepaalde verplichtingen naleven. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Tussenkomst van het Sluitingsfonds (FSO)

Is bij een sluiting van onderneming de werkgever insolvabel? In dat geval genieten de getroffen werknemers onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen van een waarborg. Daarvoor zorgt het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers (FSO), kortweg het ‘Sluitingsfonds’.

De waarborg van het Sluitingsfonds slaat op allerhande vergoedingen: de sluitingsvergoeding, contractuele vergoedingen (loonachterstallen, opzeggingsvergoedingen, eindejaarspremie...), brugpensioenvergoedingen enzovoort.

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Arbeidsrecht en juridische studiën
Telefoonnummer: 02.233.41.11
E-mail: ajs@werk.belgie.be
Bevoegdheden: arbeidsovereenkomsten, organisatie van de arbeid en arbeidsduur, informatie en raadpleging van de werknemers, overgang van ondernemingen